Movie about program on YouTube/Film o programie na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Ht-6bGS0E6c

Regulations

 

Polski

English

 

 1. Definicje

 

  1. Firma - każdy Użytkownik, który korzysta z Programu w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Company - any User who uses the Program for purposes directly related to his or her business or professional activity;

  1. Konsument – każdy Użytkownik, który korzysta z Programu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Consumer – any User who uses the Program for purposes not directly related to his business or professional activity;

  1. Konto - bezpłatna usługa, która jest świadczona drogą elektroniczną; polegająca na udostępnianiu wydzielonej oraz modyfikowalnej części Programu, która pozwala na korzystanie z pozostałych Usług;

Account - a free service that is provided electronically; consisting in providing a separate and modifiable part of the Program that allows the use of other Services;

  1. Opłata - kwota, którą należy zapłacić w celu skorzystania z Usług płatnych.

Fee - the amount that must be paid to use paid Services.

  1. Program – oprogramowanie dostępne pod adresem gbboptimizer.gbbsoft.pl oraz gbboptimizerX.gbbsoft.pl, gdzie X to kolejne liczby naturalne.

Program – software available at gbboptimizer.gbbsoft.pl and gbboptimizerX.gbbsoft.pl, where X are consecutive natural numbers.

  1. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć (przy zachowaniu odpowiedniej staranności), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Użytkownika, jak i do Sprzedawcy, jak i któremu nie można było się  przeciwstawić, działając z należytą starannością. Chodzi tutaj o różne zdarzenia, takie jak np. ataki hakerskie, działania władzy publicznej, katastrofy naturalne, wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Programu;

Force majeure - an event that could not be predicted (with due diligence), which is external to both the User and the Seller, and which could not be resisted by acting with due diligence. This concerns various events, such as hacker attacks, actions of public authorities, natural disasters, introduction of malware into the Program;

  1. Umowa - umowa o świadczenie Usług, która jest zawierana poprzez akceptację Regulaminu;

Agreement - an agreement for the provision of Services, which is concluded by accepting the Regulations;

  1. Usługi – szczególny rodzaj usług, świadczony Użytkownikowi drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Programu, w szczególności  Konto.

Services - a specific type of services provided to the User electronically in the form of providing Program functionalities, in particular the Account.

  1. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Programu i zawierająca z  Umowę ze Sprzedawcą.

User - a person with full legal capacity, using the Program and concluding an Agreement with the Seller.

  1. Sprzedawca – „Gbb Software – Piotr Maciejewski” z siedzibą w Warszawie, ul. Cicha 5 m.3, 00-353, Polska, wpisana do rejestru CEiDG, EU VAT: PL5260311076, REGON: 010330706

Seller - "Gbb Software - Piotr Maciejewski" based in Warsaw, Cicha Street 5/3, 00-353, Poland, entered into the CEiDG register, EU VAT: PL5260311076, REGON: 010330706

  1. Subskrypcje – płatne Usługi udzielane na określony czas.

Subscriptions – paid Services provided for a specified period of time.

 

 1. Podstawowe informacje

 

Basic information

  1. Dla wszystkich Umów prawem właściwym jest prawo polskie - oznacza to w szczególności, że w zakresie w jakim coś nie zostało opisane w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w Polsce, znajdujące się np. w Kodeksie Cywilnym lub ustawie o prawach konsumenta.

The applicable law for all Agreements is Polish law - this means in particular that to the extent something is not described in the Regulations, the provisions in force in Poland, e.g. in the Civil Code or the Consumer Rights Act, will apply.

  1. Regulaminami właściwymi są Regulaminy napisany w języku polskim.

The relevant Regulations are the Regulations written in Polish.

  1. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z adresu e-mail: GbbOptimizer@gbbsoft.pl. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wyrażone wątpliwości.

If you have any questions, please use the e-mail address: GbbOptimizer@gbbsoft.pl. We will try to answer your doubts as quickly as possible.

 

 1. Program

 

Program

  1. Do korzystania z Programu sprzęt musi spełnić następujące wymagania:

To use the Program, your equipment must meet the following requirements:

   1. aktywne konto poczty e-mail (w celu dokonania rejestracji i otrzymywania ważnych informacji);

active e-mail account (to register and receive important information);

   1. zainstalowana na urządzeniu i aktualna wersja jednej z przeglądarek: i) Google Chrome; ii) Microsoft Edge.

installed on the device and the current version of one of the browsers: i) Google Chrome; ii) Microsoft Edge.

   1. włączona obsługa plików Cookies (tych, które są konieczne do wyświetlenia Programu na urządzeniu) oraz Java Script;

enabled support for cookies (those necessary to display the Program on the device) and JavaScript;

   1. urządzenie (telefon, tablet, komputer, w tym laptop) posiadające dostęp do Internetu;

device (phone, tablet, computer, including laptop) with Internet access;

  1. Program może łączyć się z innymi urządzeniami i obcą infrastrukturą w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług. O ile postaramy się, aby łączność odbywała się prawidłowo i zgodnie ze standardami, protokołami czy ich opisami, to nie możemy odpowiadać za działanie urządzeń czy infrastruktury, które są poza naszym wpływem.

The Program may connect to other devices and external infrastructure to the extent necessary for the proper provision of the Services. While we will try to ensure that communication is carried out correctly and in accordance with standards, protocols or their descriptions, we cannot be responsible for the operation of devices or infrastructure that are beyond our control.

  1. Jeżeli te urządzenia lub infrastruktura nie działa zgodnie ze standardami, protokołami lub ich opisami, to odpowiedzialność za nie ponosi ich właściciel lub opiekun.

If these devices or infrastructure do not operate in accordance with the standards, protocols or their descriptions, their owner or custodian is responsible for them.

  1. Korzystać z Programu można tylko zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. Jeśli jakieś zasady zostaną naruszone, możemy podjąć działania, o których mowa w punkcie „Naruszenie Regulaminu”.

You may use the Program only in accordance with the provisions of the Regulations and legal provisions. If any rules are violated, we may take the actions referred to in the "Violation of the Regulations" section.

  1. Z Programu korzystają również inne osoby. W związku z tym nie wolno:

Other people also use the Program. Therefore you must not:

   1. wprowadzać do Programu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym

introduce any illegal content into the Program

   1. działać w nim naruszając przepisy, dobre obyczaje oraz inne podstawowe normy;

act in it in violation of regulations, good customs and other basic norms;

   1. podejmować działań, które mogą spowodować problemy z działaniem Programu lub Usług;

take any action that may cause problems with the operation of the Program or Services;

   1. podejmować działań, które mogą spowodować szkodę lub inne negatywne skutki po stronie Sprzedawcy lub po stronie osób trzecich, przede wszystkim innych użytkowników Programu;

take actions that may cause damage or other negative effects on the part of the Seller or on the part of third parties, primarily other users of the Program;

   1. podejmować lub zaniechać  działań, które powodują generowanie zbyt dużej liczby błędów rejestrowanych przez Program

take or refrain from actions that cause the Program to generate too many errors

  1. Program oraz wszystkie jego części składowe (a także design, logo i inne oznaczenia, które znajdują się w Programie) mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej), mogą też stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub wzory przemysłowe. W związku z tym nie wolno ich kopiować, reprodukować lub rozpowszechniać bez zgody Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Sprzedawca może podjąć działania mające na celu ochronę przysługujących  praw.

The Program and all its components (as well as the design, logo and other markings contained in the Program) may be subject to intellectual property rights (including copyrights and industrial property rights), and may also constitute registered trademarks or industrial designs. Therefore, they may not be copied, reproduced or distributed without the consent of the Seller. Otherwise, the Seller may take actions to protect the rights.

 

 1. Konto

 

Account

  1. Do użytkowania Programu, w szczególności do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi, musi być założone Konto. Wszelkie niezbędne informacje związane z jego założeniem są w Programie.

To use the Program, in particular to conclude the Agreement covering the Services, an Account must be created. All necessary information related to its establishment is available in the Program.

  1. Programu nie można używać anonimowo.

The Program cannot be used anonymously.

  1. W przypadku, gdy do korzystania z Usług w zakresie Konta, nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca świadczy usługę  bezpłatnie, tylko w związku z przekazaniem  wymaganych danych osobowych, które są przetwarzane tylko w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest  zapewnienie dostępu do funkcjonalności jaką jest Konto.

If the provisions of the Act on Consumer Rights do not apply to the use of the Services in the scope of the Account, the Seller provides the service free of charge, only in connection with the provision of the required personal data, which is processed only for the purpose of performing the contract, the subject of which is to provide access to the functionality is Account.

  1. Konto zawiera dane, które zostały podane przy rejestracji w Programie. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o  aktualność i prawdziwość swoich danych w ramach dostępnych funkcjonalności Konta.

The Account contains the data provided when registering in the Program. The User is obliged to keep his/her data current and accurate within the available functionalities of the Account.

  1. Nie wolno przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z Kontem na kogoś innego, bez  jednoznacznej i jasnej zgody Sprzedawcy.

You may not transfer any rights or obligations related to the Account to someone else without the Seller's express and clear consent.

  1. Po założeniu Konta Sprzedawca będzie kontaktował się z Użytkownikiem poprzez  wiadomości kierowane na podany adres e-mail. Mogą one zawierać informacje o zmianach Regulaminu, zmianach w Usługach, nowych funkcjonalnościach, promocjach w ramach Programu oraz problemów z działaniem Usług.

After creating an Account, the Seller will contact the User via messages sent to the provided e-mail address. They may contain information about changes to the Regulations, changes to the Services, new functionalities, promotions under the Program and problems with the operation of the Services.

 

 1. Nasze usługi

 

Our services

  1. W Programie oferujemy kilka Usług, z których najważniejsze to:

The Program offers several Services, the most important of which are:

   1. Konto

Account

   1. Rejestracja danych Firmy i zarządzanie fakturami

Company data registration and invoice management

   1. Pobieranie i przeglądanie danych statystycznych z podłączonych Inwerterów

Downloading and viewing statistical data from connected Inverters

   1. Optymalizacja Inwerterów, na podstawie danych historycznych i przewidywanych w najbliższej przyszłości.

Inverter optimization, based on historical data and expected in the near future.

  1. W przypadku zawarcia umowy na Usługi płatne zapewnimy:

If an agreement for paid Services is concluded, we will provide:

   1. dostęp do nich niezwłocznie po zapłaceniu;

access to them immediately after payment;

   1. dostęp do nich przez cały wykupiony okres;

access to them for the entire purchased period;

  1. Szczegółowy opis działania poszczególnych Usług znajduje się w Programie, w szczególności w module „Manual”. W niektórych przypadkach Sprzedawca może wdrażać nowe Usługi w ramach Programu - nie będzie to jednak traktowane jak zmiana Regulaminu, chyba że zmiana taka będzie konieczna ze względu na właściwości nowej Usługi.

A detailed description of the operation of individual Services can be found in the Program, in particular in the "Manual" module. In some cases, the Seller may implement new Services as part of the Program - however, this will not be treated as a change to the Regulations, unless such a change is necessary due to the properties of the new Service.

  1. Jeśli zostanie wyrażona chęć zakupienia danej Usługi, o ile zastosowanie mają do niej przepisy konsumenckie, Sprzedawca przedstawi dodatkowe wymagane prawem informacje.

If the desire to purchase a given Service is expressed, provided that consumer regulations apply to it, the Seller will provide additional information required by law.

  1. Jeżeli Usługi są zależne od innych usług firm-trzecich i firmy te (a) drastycznie zmienia opłaty lub (b) zmienią warunki świadczenia tych usług lub (c) zawieszą świadczenie usług, to przysługuje nam prawo do zawieszenia świadczenia naszych Usług.

If Services are dependent on other third-party services and those third-party services (a) drastically change their fees or (b) change the terms and conditions of providing those services or (c) suspend the provision of the services, we have the right to suspend the provision of our Services..

 

 1. Usługi związane z Inwerterami

 

Services related to Inverters

  1. W przypadku zakupu Usług związanych z Inwerterami należy dysponować urządzeniami (infrastrukturą) wymaganą do komunikacji z tym Inwerterem.

If you purchase Inverter-related Services, you must have the devices (infrastructure) required to communicate with that Inverter.

  1. Ze względu na różnorodność  Inwerterów niektóre funkcjonalności programu mogą nie działać dla danego modelu Inwertera, staramy się o tym pisać w module „Manual”.

Due to the diversity of Inverters, some program functionalities may not work for a given Inverter model, we try to write about this in the "Manual" module.

 

 1. Opłaty

 

Fees

  1. Jeżeli Usługa jest odpłatna, zapłacić można za nią wyłącznie za pośrednictwem Operatora Płatności Online wskazanego przez Sprzedawcę: Krajowy Integrator Płatności S.A. ("TPay"). Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

If the Service is payable, you can pay for it only through the Online Payment Operator indicated by the Seller: Krajowy Integrator Płatności S.A. ("TPay"). Available payment card methods: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

  1. Do wykonania zapłaty wymagane będzie podanie dokładnych danych (np.: imienia, nazwiska, adresu zamieszania, kraju rezydencji itp.). Dane te zostaną przekazane do Operatora Płatności Online.

To make the payment, you will be required to provide accurate data (e.g. name, surname, home address, country of residence, etc.). This data will be transferred to the Online Payment Operator.

  1. Wszystkie Opłaty wyrażone są i przyjmowane w PLN (Polski Złoty). Koszty przewalutowania pokrywa Użytkownik.

All Fees are expressed and accepted in PLN (Polish Zloty). Currency conversion costs are covered by the User.

  1. W ramach Programu Opłaty nie są dostosowywane indywidualnie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak Opłaty ponoszone przez poszczególnych użytkowników mogą się różnić.

Under the Program, Fees are not individually adjusted based on automated decision-making. However, Fees incurred by individual users may vary.

  1. W niektórych przypadkach Sprzedawca może dokonywać obniżki Opłat, np. udostępniając kod promocyjny, który można zarejestrować przy zakupie Usługi, lub za zapłatę z góry za dłuższy okres.

In some cases, the Seller may reduce the Fees, e.g. by providing a promotional code that can be registered when purchasing the Service, or by paying in advance for a longer period.

  1. Jeżeli wykupiony okres Usługi dobiegnie końca i nie zostanie wykupione jego przedłużenie, to Sprzedawca zablokuje optymalizację Inwerterów.

If the purchased Service period comes to an end and its extension is not purchased, the Seller will block the optimization of the Inverters.

  1. Do zakupionej usługi Sprzedawca może wystawić fakturę o ile przed rozpoczęciem płatności zostaną wskazane dane firmy. Może to spowodować zmianę naliczonego podatku VAT. Aby otrzymać fakturę należy:

The Seller may issue an invoice for the purchased service provided that the company details are provided before payment begins. This may result in a change to the VAT charged. To receive an invoice you must:

   1. Przed rozpoczęciem dokonywania płatności wprowadzić dane Firmy w module „Installer”.

Before you start making payments, enter your Company details in the "Installer" module.

   1. Dane muszą zawierać poprawny numer VAT (UE VAT), który zostanie zweryfikowany z białą listą (PL) lub rejestrem numerów UE VAT prowadzonym przez UE

Data must include a valid VAT number which will be verified against the White List (PL) or EU VAT number register maintained by the EU

   1. Dane te muszą zostać przez  zweryfikowane przez Sprzedawcę, dopiero po weryfikacji można ich użyć podczas płatności.

These data must be verified by the Seller, only after verification they can be used during payment.

  1. Zawarcie umowy na Usługę płatną i rozpoczęcie korzystania z niej następuje natychmiast po otrzymaniu zapłaty, tym samym Użytkownik traci  prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni ( Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzienie akceptacji tego faktu) i nie będzie możliwości uzyskania zwrotu zapłaconej Opłaty.

The conclusion of the contract for the paid Service and the commencement of its use takes place immediately after receiving the payment, therefore the User loses the right to withdraw from the Contract within 14 days (the User will be asked to confirm acceptance of this fact) and it will not be possible to obtain a refund of the paid Fee.

  1. W razie otrzymania zbyt niskiej wpłaty w stosunku do wymaganej Opłaty, wpłata jest rejestrowana jako nadpłata i zakup Usługi nie dochodzi do skutku.

If a payment is received that is too low in relation to the required Fee, the payment is recorded as an overpayment and the purchase of the Service is not completed.

  1. W razie otrzymania za wysokiej wpłaty w stosunku do wymaganej Opłaty, nadwyżka jest rejestrowana jako nadpłata i zakup Usługi dochodzi do skutku.

If a payment is received that is too high in relation to the required Fee, the excess is recorded as an overpayment and the Service is purchased.

  1. Nadpłata może być wykorzystana w dalszych zakupach lub może być zwrócona w taki sam sposób, w jaki była zrealizowana płatność, w ciągu 14 dni od otrzymania prośby.

The overpayment may be used for further purchases or may be refunded in the same way as payment was made, within 14 days of receiving the request.

  1. Jeżeli płatna Usługa, za którą udzielony został upust związany z zapłatą za dłuższy okres, zostanie przez Użytkownika skrócona, to zostanie naliczona Opłata proporcjonalnie za wykorzystany okres tak, jakby upustu nie udzielono.

If a paid Service for which a discount was granted for a longer period is shortened by the User, the Fee will be charged proportionally for the period used as if the discount had not been granted.

 

 1. Kody promocyjne

 

Promotional codes

  1. Kody promocyjne udostępniane przez Instalatorów upoważniają do obniżki Opłat przez okres zapisany w kodzie i wiążą Plant/Inwerter z Instalatorem, który udostępnił kod. Instalator otrzyma email i nazwę Plantu, aby potrafił zidentyfikować Użytkownika.

Promotional codes provided by Installers authorize a reduction in Fees for the period specified in the code and bind the Plant/Inverter with the Installer who provided the code. The Installer will receive an email and the name of the Plant so that it can identify the User.

  1. Informacja o powiązanym Instalatorze i krótka informacja o nim znajdziesz w module „Installer”. Za treść informacji o Instalatorze odpowiada Instalator.

Information about the associated Installer and brief information about it can be found in the "Installer" module. The Installer is responsible for the content of information about the Installer.

  1. W danym momencie można być związanym tylko z jednym Instalatorem. Na zmianę Instalatora muszą się zgodzić obecny jak i nowy Instalator.

You can only be associated with one Installer at a time. The current and new Installer must agree to the change of Installer.

  1. Po wprowadzeniu kodu promocyjnego udostępnionego przez Instalatora, Instalator świadczy usługi wsparcia technicznego Programu dla Użytkownika.

After entering the promotional code provided by the Installer, the Installer provides technical support services for the Program to the User.

  1. Kody promocyjne udostępniane przez Sprzedającego upoważniają do obniżki Opłat przez okres zapisany w kodzie.

Promotional codes provided by the Seller authorize a reduction in Fees for the period specified in the code.

  1. Jeżeli wpłata związana z realizacją kodu promocyjnego udostępnionego przez Instalatora byłaby do zwrotu, zwrot będzie powiązany ze zgodą Instalatora.

If the payment related to the use of a promotional code provided by the Installer is refundable, the refund will be linked to the Installer's consent.

  1. Kody promocyjne mogą mieć ograniczony okres ich rejestracji w Programie

Promotional codes may have a limited period of registration in the Program

 

 1. Odpowiedzialność

 

Responsibility

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie techniczne Programu oraz za dostęp do Usług.

The Seller is responsible for the smooth technical functioning of the Program and for access to the Services.

  1. Sprzedawca ponosi  pełną odpowiedzialność za zgodność  oferowanych Usług, w tym Programu, z Umową i złożonymi  zapewnieniami.

The Seller is fully responsible for the compliance of the offered Services, including the Program, with the Agreement and the submitted assurances.

  1. Oprogramowanie do Optymalizacji napisane jest z wykorzystaniem najlepszych  umiejętności, ale nie możemy gwarantować, że zawsze zoptymalizuje Inwerter w najlepszy możliwy sposób.

The Optimization software is written to the best of our ability, but we cannot guarantee that it will always optimize the Inverter in the best possible way.

  1. Sprzedawca odpowiada  za straty powstałe przez źle działający program, ale wyłącznie do wysokości ceny zapłaconej za Usługę, proporcjonalnie do czasu niewykorzystanego okresu. Po zwrocie tej opłaty Konto zostanie  zamknięte.

The Seller is liable for losses caused by a malfunctioning program, but only up to the amount of the price paid for the Service, in proportion to the time of the unused period. Once this fee is refunded, the Account will be closed.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały:

The Seller is not liable for damage that occurred:

   1. w związku z:  naruszeniem Regulaminu,  podaniem nieprawdziwych danych w ramach Konta,  złożeniem zamówienia dotyczącego odpłatnych Usług mimo, że osoba składająca nie była do tego uprawniony;

in connection with: violation of the Regulations, providing false data within the Account, placing an order for paid Services even though the person placing the order was not authorized to do so;

   1. po przekazaniu osobom trzecim danych logowaniu (login i hasło) do Konta;

after providing login data (login and password) to the Account to third parties;

   1. wskutek działania złośliwego lub szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Programu przez podmioty trzecie;

as a result of malicious or harmful software (malware) illegally introduced into the Program by third parties;

   1. wskutek usunięcia Konta;

as a result of deleting the Account;

   1. ze względu na krótkie utrudnienia lub brak dostępu do Programu, związane z pracami naprawczymi, modernizacyjnymi lub podobnego rodzaju

due to short difficulties or lack of access to the Program related to repair, modernization or similar work

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

Withdrawal from the contract

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (oświadczenie musi być wysłane z adresu e-mail, którym został użyty przy zakładaniu Konta) na adres email: gbboptimizer@gbbsoft.pl.

The User has the right to withdraw from the Agreement within 14 days, without giving a reason, by submitting a declaration of withdrawal from the Agreement to the Seller (the declaration must be sent from the e-mail address used when creating the Account) to the e-mail address: gbboptimizer@gbbsoft.pl.

  1. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy prześlemy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy można zrealizować przy jego wykorzystaniu.

Together with the confirmation of the conclusion of the Agreement, we will send a sample declaration of withdrawal from the contract. The right to withdraw from the contract can be exercised using it.

  1. W niektórych przypadkach nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Będzie tak  w przypadku, gdy przedmiotem Umowy będzie zakup płatnych Usług, do których  dostęp uruchamiany jest natychmiast po zapłacie, o ile wcześniej została wyrażona zgoda na udostępnienie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za pośrednictwem funkcjonalności Programu, co wynika z art. 38 ust.1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

In some cases, there is no right to withdraw from the Agreement. This will be the case when the subject of the Agreement is the purchase of paid Services, access to which is activated immediately after payment, provided that consent has been previously given to make the Service available before the deadline for withdrawing from the Agreement via the functionality of the Program, which results from Art. 38 section 1 point 13 of the Consumer Rights Act.

  1. Po złożeniu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie Sprzedawca potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia. Jeżeli prawo to nie przysługiwało, Sprzedawca  przekaże taką informację Użytkownikowi.

After submitting a declaration of withdrawal from the Agreement, the Seller will immediately confirm receipt of such declaration. If this right was not granted, the Seller will provide such information to the User.

  1. Jeśli oświadczenie będzie skuteczne, wówczas Sprzedawca zwróci wpłaconą Opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia, w taki sam sposób w jaki była zrealizowana płatność.

If the declaration is effective, the Seller will refund the paid Fee within 14 days from the date of delivery of the declaration, in the same way as the payment was made.

 

 1. Naruszenie regulaminu

 

Violation of the regulations

  1. Za korzystanie z Programu niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem Sprzedawca ma prawo do podjęcia różnych działań według swojej decyzji:

For using the Program contrary to the provisions of law or the Regulations, the Seller has the right to take various actions at its discretion:

   1. skierowanie ostrzeżenia;

issuing a warning;

   1. wyłączenie niektórych zadań wykonywanych przez Program

disabling certain tasks performed by the Program

   1. tymczasowe zablokowanie Konta;

temporary blocking of the Account;

   1. usunięcie Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym;

deletion of the Account and termination of the Agreement with immediate effect;

   1. uniemożliwienie powtórnego założenia Konta w ramach Programu.

preventing the creation of an Account again under the Program.

  1. O zablokowaniu lub usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy Użytkownik zostanie poinformowany w mailu, w którym znajdować się będą także przyczyny decyzji.

The User will be informed about blocking or deleting the Account and terminating the Agreement in an e-mail, which will also include the reasons for the decision.

 

 1. Reklamacje

 

Complaints

  1. Reklamacje na funkcjonowanie Programu oraz świadczonych za jego pośrednictwa Usług należy wysyłać na email gbboptimizer@gbbsoft.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag do Programu, Usługi oraz określenie  oczekiwań od Sprzedawcy.

Complaints regarding the functioning of the Program and the Services provided through it should be sent to gbboptimizer@gbbsoft.pl. The complaint should contain at least data enabling the User's identification and an indication of reservations and comments regarding the Program, Service and a definition of expectations from the Seller.

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych, chyba że nie podano informacji umożliwiających jej rozpatrzenie lub nie podano danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

The complaint will be considered within 14 business days, unless no information enabling its consideration has been provided or no data enabling the User's identification has been provided.

  1. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, kiedy Sprzedawca otrzyma brakujące informacje.

In the case referred to above, the deadline for considering the complaint runs from the date when the Seller receives the missing information.

  1. Jeśli Sprzedawca nie odpowie na reklamację w terminie, oznacza to, że została uznana – rozpatrzona na korzyść Użytkownika.

If the Seller does not respond to the complaint within the deadline, it means that it has been accepted and considered in favor of the User.

  1. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez reklamującego.  Odpowiedź na reklamację jest ostateczna, ale Użytkownik może podjąć działania, o których mowa w punkcie „Rozwiązywanie sporów” lub podjąć inne działania przewidziane w przepisach.

A response to the complaint will be sent to the e-mail address provided by the complainant. The response to the complaint is final, but the User may take the actions referred to in the "Dispute Resolution" section or take other actions provided for in the regulations.

 

 1. Rozwiązywanie sporów

 

Dispute resolution

  1. W przypadku gdy dojdzie do konfliktu, jest możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których można się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl .

If a conflict occurs, it is possible to use other dispute resolution methods (ADR) alternative to court proceedings, in particular through mediation, conciliation or arbitration (arbitration court). The list of institutions to which you can turn to resolve disputes under ADR can be found at this link: https://polubowne.uokik.gov.pl.

  1. Można też skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

You can also use out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims by submitting a complaint via the EU ODR online platform, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem i nie zdecyduje się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

If the User is a Consumer and does not decide to use ADR or ODR, any disputes will be resolved by the court whose jurisdiction should be determined in accordance with applicable regulations.

  1. Jeżeli Użytkownik jest Firmą, to spory powstałe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

If the User is a Company, any disputes arising will be resolved by the court competent for the Seller's registered office.

 

 1. Dane osobowe

 

Personal data

  1. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Information regarding personal data can be found in the Privacy Policy.

 

 1. Techniczne działanie Programu

 

Technical operation of the Program

  1. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności , aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Programu.

The Seller will make every effort to ensure the proper functioning of the Program.

  1. Sprzedawca zapewnia ciągłość działania i sprawności Programu. Nie dotyczy to wydarzeń i ich skutków związanych z działaniem Siły wyższej dotyczącej Sprzedawcy lub operatora serwerów albo innych zewnętrznych dostawców oprogramowania.

The Seller ensures the continuity of operation and efficiency of the Program. This does not apply to events and their effects related to Force Majeure affecting the Seller or the server operator or other external software providers.

  1. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Programu czasami Sprzedawca może przeprowadzać czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Programu, jak również aktualizacje. W związku z tym mogą następować przerwy techniczne w dostępie do programu, które nie będą trwać dłużej niż 3h miesięcznie.

In order to ensure better quality of the Services and satisfactory operation of the Program, sometimes the Seller may carry out maintenance or modernization activities of the Program, as well as updates. Therefore, there may be technical breaks in access to the program, which will not last longer than 3 hours per month.

 

 1. Zmiana Regulaminu.

 

Changes to the Regulations.

  1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów, w szczególności prawnych (nowelizacja przepisów, zmiana sposobu prowadzenia  działalności) lub technicznych (modernizacja Programu, zmiana sposobu funkcjonowania Programu lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności).

The Regulations may be changed for important reasons, in particular legal reasons (amendment of regulations, change in the way of conducting business) or technical reasons (modernization of the Program, change in the way the Program or Services operate, adding new functionalities).

  1. Jeśli Sprzedawca zmieni Regulamin pozostanie to bez wpływu na Umowę, w zakresie w jakim dotyczy ona dostępu do płatnych Usług przez okres na jaki została zawarta.

If the Seller changes the Regulations, it will not affect the Agreement to the extent it concerns access to paid Services for the period for which it was concluded.

  1. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu przy pierwszym wejściu do Programu po zmianie regulaminu. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poprzez wysłanie emaila na adres gbboptimizer@gbbsoft.pl.

The User will be informed about any change in the Regulations when entering the Program for the first time after the change in the Regulations. If the amended Regulations are not accepted, the User may terminate the user account agreement with immediate effect without incurring any costs by sending an e-mail to gbboptimizer@gbbsoft.pl.

  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

If any of the provisions of the Regulations turns out to be invalid in whole or in part, the remaining provisions shall remain in force, and in place of the invalid provisions, the remaining part of the Regulations will be interpreted in such a way that their legal force and economic effect are as close as possible to the invalid provisions.